Van de korfbalvereniging MEKO ‘74 te Meppel Vastgesteld 1 oktober 1975 Laatst gewijzigd op 14 maart 2012

Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN

 • Naam, zetel clubkleuren en clubkostuum Artikel 1
 • Doel Artikel 2
 • Middelen Artikel 3
 • Verenigingsjaar Artikel 4

Hoofdstuk 2: LEDEN

 • Categorieën Artikel 5
 • Lidmaatschap Artikel 6
 • Beëindiging lidmaatschap Artikel 7
 • Rechten van de leden Artikel 8
 • Stemrecht Artikel 9
 • Plichten van de leden Artikel 10

Hoofdstuk 3: HET BESTUUR

 • Samenstelling Artikel 11
 • Taak Artikel 12
 • Taakverdeling Artikel 13
 • De voorzitter Artikel 14
 • De secretaris Artikel 15
 • De penningmeester Artikel 16

Hoofdstuk 4: COMMISSIES

 • Algemene bepalingen Artikel 17, 18, 19 en 20
 • Kascommissie Artikel 21
 • Technische commissie Artikel 22
 • Jeugdcommissie Artikel 23
 • Facilitaire commissie Artikel 24

Hoofdstuk 5: VERGADERINGEN

 • Algemene bepalingen Artikel 25, 26 en 27
 • De algemene vergadering Artikel 28, en 29
 • De jaarlijkse algemene vergadering Artikel 30, en 31
 • De bestuurs en commissie vergaderingen Artikel 32

Hoofdstuk 6: STEMMINGEN en VERKIEZINGEN

 • Algemene bepalingen Artikel 33, en 34
 • Kandidaatstelling Artikel 35
 • Stemming en verkiezing Artikel 36, 37, 38, 39 en 40
 • Stemmenkwalificatie bij reglementswijziging Artikel 41

Hoofdstuk 7: GELDMIDDELEN

 • Algemene bepalingenArtikel 42, 43 en 44
 • WanbetalingArtikel 45, 46 en 47

Hoofdstuk 8: WEDSTRIJD en ANDERE BEPALINGEN

 • Verhindering aan een wedstrijd deel te nemen Artikel 48
 • Aanwijzing en taak aanvoerder Artikel 49
 • Spelen in clubkostuum Artikel 50
 • Plaatsing in een team Artikel 51

Hoofdstuk 9: SLOTBEPALINGEN

 • Aanschaf huishoudelijk reglement Artikel 52
 • Wijzigingen huishoudelijk reglement Artikel 53
 • Ontbinden vereniging Artikel 54
 • Alle andere gevallen Artikel 55
 • Vaststelling huishoudelijk reglement Artikel 56
 • Artikel 1:

  1. De vereniging draagt de naam MEKO ’74. Zij is opgericht op 11 november 1974 en is gevestigd te Meppel
  2. De kleuren van de vereniging zijn: Blauw shirt met vanaf de linker schouder een verticale witte blokkenband, witte rok/broek en blauwe sokken.

  Artikel 2:

  De vereniging stelt zich ten doel

  • a. De beoefening en bevordering van de korfbalsport, zaalsport daaronder begrepen, mede als middel ter stimulering van de ontwikkeling en karaktervorming.
  • b. Waar nodig en wenselijk op andere wijze bij te dragen tot de vorming en ontspanning van de leden.

  Artikel 3:

  Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • a. Het gelegenheid te geven tot beoefening van en training voor de korfbalsport.
  • b. Het organiseren van en deelnemen aan korfbalwedstrijden.
  • c. Het samenwerken met anderen, die het zelfde doel beogen.
  • d. Het organiseren van en deelnemen aan activiteiten die bevorderlijk voor de vorming en/of ontspanning van de leden zijn.
  • e. Voorts door alle andere haar ten dienste staande wettige middelen.

  Artikel 4:

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaraanvolgende.

 • Artikel 5:

  1. De vereniging bestaat uit:
   • a. Werkende leden (personen, die gerechtigd zijn aan oefeningen en  wedstrijden deel te nemen.
   • b. Ondersteunende leden (donateurs).
   • c. Leden van verdienste.
   • d. Ereleden .
  2. De werkende leden worden naar leeftijd op 1 juli ieder jaar onderscheiden in:
   • a. Senioren (18 jaar en ouder)
   • b. Junioren (15 tot en met 17 jaar)
   • c. Aspiranten (11 tot en met 14 jaar)
   • d. Pupillen (7 tot en met 10 jaar)
   • e. Welpen (4 tot en met 6 jaar)
  3. Leden van verdienste en ereleden zijn personen die als zodanig door een algemene vergadering zijn benoemd. Het voorstel daarvoor dient een week voor de algemene vergadering door het bestuur kenbaar gemaakt te worden.

  Artikel 6:

  1. Aanmeldingen voor het lidmaatschap geschieden bij de ledenadministratie van de vereniging.
  2. Aangenomen nieuwe leden worden aan de leden bekend gemaakt.
  3. Over het aannemen van ondersteunende leden beslist, voor zover deze geen zitting hebben in de kascommissie en/of technische commissie, het bestuur.
  4. Leden van verdienste en ereleden zijn vrijgesteld van de betaling van contributie.
  5. Leden van verdienste en ereleden kunnen alleen aanspraak maken op deze titel als zij lid zijn en blijven van de vereniging, bij het opzeggen van het lidmaatschap verliezen zij het recht wat bij deze titels behoort.

  Artikel 7:

  1. Het lidmaatschap eindigt door:
   • a. Schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie.
   • b. Ontzetting.
   • c. Door opzegging namens de vereniging.
   • d. Bij overlijden.
  2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie, voor het einde van het verenigingsjaar. Hierbij dient een opzeggingstermijn van 8 weken in acht te worden genomen. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
  3. Van een besluit tot opzegging van, en een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat het lid binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

  Artikel 8:

  Elk werkend lid heeft, behoudens toepassing van artikel 7 punt 3 de volgende rechten:

  • a. Gebruik te maken van het terrein en/of de zaal en het materiaal om te korfballen en onderdelen van het korfbal te beoefenen, met inachtneming van de voor het goede verloop en het doeltreffendegebruik door of namens het bestuur gestelde regels en gegeven aanwijzingen.
  • b. Te worden ingedeeld in een competitiegroep, mits hij aan de door de bond gestelde eisen voldoet en de aan de indeling verbonden plichten aanvaart, de indeling zal geschieden naar speelsterkte, of op zijn eigen verzoek op lager niveau, tenzij dit in duidelijke strijd zou zijn met het verenigingsbelang.
  • c. Naar redelijke evenredigheid te worden aangewezen voor serie- en vriendschappelijke wedstrijden, voor zover hij hierop prijs stelt.
  • d. Aan alle andere verenigingsactiviteiten deel te nemen.
  • e. Gekozen te worden in alle functies die de vereniging kent, met inachtneming van de verdere bepalingen van dit reglement.
  • f. Zijn stem uit te brengen op de algemene ledenvergadering, indien hij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.

  Artikel 9:

  Ondersteunende leden, leden van verdienste en ereleden hebben het recht de algemene ledenvergadering bij te wonen, allen hebben stemrecht, behoudens het bepaalde in artikel 8 punt f van dit reglement.

  Artikel 10:

  Elk werkend lid heeft onder meer de volgende plichten:

  • a. Zich als waardig lid te gedragen en in het bijzonder de bepalingen van het reglement en de besluiten en aanwijzingen van de bevoegde organen der vereniging na te leven.
  • b. Bij indeling in een competitieteam, zo enigszins mogelijk aan de wedstrijden van dit team en van hogere teams, waarvoor hij als invaller wordt aangewezen, deel te nemen en alleen wegens dwingende redenen af te schrijven.
  • c. In geval van verhindering om aan een wedstrijd, waarvoor hij is aangewezen, deel te nemen, hiervan op de vlugste manier kennis te geven aan de wedstrijdsecretaris en wel onmiddellijk na het ontvangen van de aanschrijving of na het ontstaan van de verhindering. (In ieder geval dient het bericht van verhindering binnen de door de wedstrijdsecretaris gestelde termijn binnen te zijn.
  • d. Het materiaal met overleg te gebruiken en door hem toegebrachte schade, niet voortvloeiend uit normaal gebruik, te vergoeden.
  • e. De algemene vergadering bij te wonen.
  • f. Zich op een voorgeschreven tijd door een arts van een erkend bureau voor medische sportkeuring te laten keuren.
 • Artikel 11:

  1. Het  bestuur bestaat uit tenminste 3 stemgerechtigde leden, die door de  algemene vergadering worden benoemd
  2. De algemene vergadering kan besluiten, dat één van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
  3. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en penningmeester aan. De algemene vergadering benoemt de voorzitter.
  4. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur te maken schema van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Het rooster moet zodanig worden vastgesteld, dat niet voorzitter, secretaris en penningmeester tegelijk aftredend zijn.
  5. Bestuursleden hebben het recht van toegang tot alle vergaderingen en bijeenkomsten, die in verenigingsverband plaatsvinden, behalve tot die van de kascommissie.

  Artikel 12:

  1. Het bestuur is belast met de leiding van de zaken in de vereniging. Het zorgt voor handhaving van de statuten en reglementen en voor uitvoering van de genomen besluiten.
  2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door , hetzij het bestuur, hetzij de voorzitter, hetzij twee andere bestuursleden.
  3. Het is verantwoording schuldig aan de algemene vergadering over de wijze waarop het zijn taak uitoefent. 

  Artikel 13:

  1. Het bestuur verdeelt de overige taken onder de niet in functie gekozen leden.
  2. Het dagelijks bestuur beslist in spoedeisende zaken.

  Artikel 14:

  1. De voorzitter moet meerderjarig zijn
  2. Hij geeft leiding aan de werkzaamheden en bevorderd de algemene gang van zaken binnen de vereniging. 

  Artikel 15:

  1. De secretaris voert de correspondentie, verzorgt de notulen en/of houd een besluitenboek bij.
  2. Hij zorgt voor het bekend maken van de bestuursmededelingen en besluiten
  3. Hij maakt het jaarverslag voor de jaarlijkse algemene vergadering en is, in overleg met het bestuur, belast met de aankondiging en voorbereiding van de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen.
  4. De secretaris kan worden geassisteerd door een ander bestuurslid die de ledenadministratie en het archief van de vereniging beheert en bijhoudt. 

  Artikel 16:

  1. De penningmeester moet meerderjarig zijn
  2. Hij voert de administratie op een overzichtelijke wijze, int de contributie, donaties, abonnementsgelden, entreegelden en andere gelden en is gerechtigd om daarvoor kwitanties af te geven.
  3. Hij geeft de kascommissie op haar verlangen inzage in alle financiële bescheiden.
  4. Hij maakt een financieel jaarverslag en een balans, ter goedkeuring door de jaarlijkse algemene vergadering.
  5. Hij voert de beslissingen van het bestuur inzake het financieel beheer uit.
  6. Bij overdracht van zijn werkzaamheden sluit hij de boeken af.
 • Artikel 17:

  1. Er is een kascommissie (KC) en een technische commissie(TC)
  2. De samenstelling van de KC en de benoeming van de leden geschiedt jaarlijks door de jaarlijkse algemene vergadering.
  3. De samenstelling van de TC en de benoeming van de leden geschiedt door het bestuur. De algemene vergadering is gerechtigd deze benoeming ongedaan te maken en/of anderen voor de TC aan te wijzen. 

  Artikel 18:

  1. Er is een jeugdcommissie (JC)  en een facilitaire commissie (FC).
  2. Samenstelling van deze commissies, alsmede de benoeming van de leden, geschiedt door het bestuur. 

  Artikel 19:

  Zowel de algemene vergadering als het bestuur kunnen andere commissies instellen. Zijn bepalen daarbij de taak en samenstelling.

  Artikel 20:

  Commissieleden hebben zitting tot de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering.

  Artikel 21:

  1. De KC bestaat uit twee leden.
  2. Zij controleren tenminste eenmaal per jaar, en bij het aftreden van de penningmeester, de financiële bescheiden en de kas van de vereniging.
  3. Zij brengen verslag uit aan de jaarlijkse algemene vergadering en plegen zo nodig overleg met het bestuur.
  4. Leden van het bestuur kunnen geen lid zijn van de KC. 

  Artikel 22:

  1. De TC bestaat uit tenminste drie leden. Zij kiest uit haar midden een voorzitter en zo nodig een secretaris
  2. De TC is belast met de werkzaamheden op het terrein van senioren en junioren.
  3. De TC neemt de algemene aanwijzingen van de jaarlijkse algemene vergadering en van het bestuur in acht.
  4. Aan de TC kan de wedstrijdsecretaris worden toegevoegd, die dan een adviserende stem heeft. 

  Artikel 23:

  1. De jeugdcommissie bestaat uit tenminste vijf leden. Zij kiest uit haar midden een voorzitter en zo nodig een secretaris.
  2. De taak van deze commissie is het verzorgen van de wedstrijd- en trainingszaken met betrekking tot de adspiranten en pupillen, alsmede het organiseren van de nevenactiviteiten voor deze groepen van leden. De commissie kan zich met betrekking tot deze taken splitsen.
  3. Ten aanzien van de wedstrijdzaken is het bepaalde in artikel 22 van overeenkomstige toepassing.
  4. Aan de JC kan de wedstrijdsecretaris worden toegevoegd, die dan een adviserende stem heeft.
  5. Desgevraagd is de JC aan het bestuur te allen tijde verantwoording verschuldigd over haar beleid. Het bestuur is gerechtigd om leden van de JC tussentijds te vervangen. 

  Artikel 24:

  1. De FC bestaat uit tenminste drie leden.
  2. De FC is belast met het onderhoud van de gebouwen en velden en de aanschaf van materialen.
  3. Zij adviseert het bestuur uit eigener beweging en/of op verzoek over de aankoop van het materiaal en gaat, na toestemming van het bestuur, tot aankoop over.
 • Artikel 25:

  Er zijn een jaarlijkse algemene vergadering (JAV), algemene vergadering (AV), bestuursvergaderingen en commissievergaderingen deze worden altijd in het clubhuis gehouden.

  Artikel 26:

  De aankondiging van de datum waarop een JAV of een AV wordt gehouden, dient tenminste 7 dagen tevoren ter kennis  aan de leden te worden gebracht.

  Artikel 27:

  Bij de aankondiging, bedoeld in artikel 26, dient het bestuur de agenda bekend te maken en daarop de voor de leden noodzakelijke toelichting te geven.

  Artikel 28:

  1. Een AV wordt uitgeschreven door het bestuur. Zulks geschiedt op eigen initiatief, dan wel op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van 10% der stemmen.
  2. Een AV heeft slechts rechtsgeldigheid, indien tenminste 20% der stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
  3. Voorstellen ter behandeling op een AV moeten uiterlijk 1 week voor de vergadering bij het bestuur zijn ingediend. 

  Artikel 29:

  Indien het bestuur in gebreke blijft om binnen 14 dagen aan een verzoek als bedoeld in artikel 28, lid 1 te voldoen, zijn de initiatiefnemers gerechtigd zelf tot het bijeenroepen van een AV over te gaan. Daarbij dienen, voor zover mogelijk, de bepalingen van het reglement en de statuten te worden toegepast.

  Artikel 30:

  1. De JAV wordt gehouden uiterlijk drie maanden na afloop van het boekjaar. Zij wordt uitgeschreven door het bestuur.
  2. Indien een JAV niet kan worden gehouden wegens het ontbreken van het vereiste aantal leden tijdens de vergadering, wordt aansluitend aan de vergadering een nieuwe vergadering gehouden. Deze vergadering zal ongeacht het aantal leden (stemgerechtigde), tot besluiten bevoegd zijn, mits de agenda onveranderd blijft.

  Artikel 31:

  De agenda van de JAV dient in elk geval de volgende punten te bevatten: Notulen van de laatst gehouden JAV, verslag van de secretaris, verslag van de KC, verslag van de TC, verslag van de penningmeester, beleid bestuur, beleid JC, voorstel tot het verlenen van décharge aan de penningmeester, voorstel tot goedkeuring begroting, benoeming bestuursleden en benoeming van de leden van de KC en andere voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de uitnodiging voor de vergadering.

  Artikel 32:

  1. Bestuursvergaderingen worden uitgeschreven door de secretaris na overleg met de voorzitter.
  2. Bestuursvergaderingen worden ook uitgeschreven op verzoek van minimaal twee bestuursleden.
  3. Commissievergaderingen worden uitgeschreven door de voorzitter van de betreffende commissie.
  4. Commissievergaderingen worden ook uitgeschreven op verzoek van een meerderheid van de leden van de betreffende commissie.
 • Artikel 33:

  1. Alleen leden van 16 jaar en ouder zijn verkiesbaar in elke functie. Bestuursleden kunnen echter geen deel uitmaken van de KC.
  2. De voorzitter en de penningmeester dienen meerderjarig te zijn. 

  Artikel 34:

  1. Het bestuur en de KC worden benoemd door de JAV.
  2. De leden van de overige commissies worden benoemd door het bestuur.

  Artikel 35:

  1. Kandidaten voor de door de JAV te vervullen plaatsen worden door het bestuur, dan wel door tenminste tien stemgerechtigde leden gesteld.
  2. Kandidaatstelling door tien of meer leden geschiedt schriftelijk voor aanvang van de vergadering bij het bestuur.
  3. De voorgestelde kandidaat dient zich schriftelijk bereid te hebben verklaard een eventuele verkiezing te zullen aanvaarden.

  Artikel 36:

  1. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem.
  2. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

  Artikel 37:

  1. De door de JAV te benoemen functionarissen dienen de volstrekte meerderheid van het totaal der uitgebrachte geldige stemmen te behalen.
  2. Indien voor een te vervullen vacature slechts één kandidaat is gesteld wordt deze geacht te zijn benoemd.

  Artikel 38:

  1. Voor het bestuur wordt per vacature gestemd.
  2. Voor een commissie kan elk stemgerechtigd lid zoveel kandidaten op zijn stembiljet vermelden als er plaatsen te vervullen zijn.

  Artikel 39:

  1. Ter AV wordt, ingeval van schriftelijke stemming, de stemming opgenomen door een stembureau, bestaande uit drie personen, met één der leden van het bestuur als voorzitter en twee leden, door de voorzitter der AV uit de vergadering aan te wijzen.
  2. Bij de telling der stemmen worden blanco stemmen en stemmen die niet duidelijk de bedoeling ten aanzien van de stemming weergeven, buiten de berekening gelaten.

  Artikel 40:

  1. Bij de stemming op de AV, commissievergaderingen en bij stemming over zaken, gelden de bepalingen in lid 2 van artikel 39
  2. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.

  Artikel 41:

  Voor de wijzigingen van reglementen, en de ontbinding van de vereniging, is twee-derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen vereist, in een vergadering waarin tenminste twee-derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

 • Artikel 42:

  1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
   • a. Contributies
   • b. Donaties
   • c. Andere verplichte bijdragen van de leden
   • d. Andere baten
   • e. Schenkingen

  Artikel 43:

  1. De door de leden verschuldigde contributies, donaties en andere bijdragen worden op voorstel van het bestuur door de AV vastgesteld en aan de leden bekend gemaakt.
  2. Het bestuur kan op verzoek vermindering of ontheffing van contributies toestaan. 

  Artikel 44:

  De contributies en andere verplichte bijdragen moeten bij vooruitbetaling worden voldaan op een door het bestuur aan te geven wijze.

  Artikel 45:

  Het bestuur kan na herhaalde aanmaning een lid dat een contributieschuld van tenminste drie maanden niet voldoet, dan wel drie maanden in gebreke blijft zijn andere financiële verplichtingen tegenover de vereniging na te komen, schorsen en vervolgens het lidmaatschap opzeggen. Hiertegen staat beroep op en op de AV.

   Artikel 46:

  1. De AV is bevoegd om het bestuur machtiging te verlenen tot het opleggen van een boete in bepaalde, met name genoemde gevallen
  2. Het bestuur kan boetes kwijtschelden.

   Artikel 47:

  1. De penningmeester is bevoegd tot het doen van uitgaven ten laste van de vereniging, mits deze binnen de begroting vallen. Over alle andere uitgaven beslist het bestuur met inachtneming met van het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
  2. Een voorstel tot overschrijding van de begroting met meer dan 30% dient ter goedkeuring aan de AV te worden voorgelegd.

   

 •  

  Artikel 48:

  1. Het niet nakomen van de verplichting kennis te geven van verhindering om aan een wedstrijd deel te nemen, kan door het bestuur worden gestraft, hetzij met door de JAV te bepalen boete, hetzij met het niet opstellen voor een wedstrijd, tenzij het betrokken lid kan aantonen, dat hij niet in de gelegenheid was om van zijn verhindering kennis te geven. Bovendien kan het lid worden verplicht tot het betalen van de reiskosten van de speler die in zijn plaats aan de wedstrijd deelnam.
  2. Het niet tijdig kennis geven van verhindering (zie ook artikel 10 punt c), kan tevens leiden tot in lid 1 van dit genoemde strafmaatregel.
  3. Bij het herhaaldelijk verzaken van de verplichting genoemd in artikel 10 punt c, is het bestuur gerechtigd tot schorsing van het betreffende lid over te gaan.

  Artikel 49:

  1. De TC  wijst in overleg met het betreffende team voor de aanvang van de competitie een aanvoerder en een plaatsvervangende aanvoerder aan.
  2. De aanvoerde is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken voor, tijdens en na de wedstrijd van zijn team. Hij neemt daartoe geschikte maatregelen. Hij vertegenwoordigt daarbij de vereniging en neemt eventueel gekregen aanwijzingen in acht.
  3. De leden van het team zijn verplicht de aanwijzingen van de aanvoerder op te volgen.
  4. De aanvoerder draagt zorg voor de goede invulling van de bondsformulieren en volgt hiervoor ook de aanwijzingen van de wedstrijdsecretaris op.
  5. De trainingsgroepen zullen door de TC, in overleg met de trainer/coach, worden samengesteld. De teamsamenstelling geschied door de trainer/coach, eventueel in overleg met de TC. De aanvoerder kan eventueel worden gemachtigd tot het aanbrengen van wijzigingen in de opstelling.
  6. De TC kan de trainer/coach technische adviezen geven.

  Artikel 50:

  De leden van een team gaan bij het spelen van wedstrijden gekleed in het clubkostuum, zoals dat is bepaald in artikel 1. Bij uitwedstrijden kan dit een afwijkend, door het bestuur goedgekeurd, kostuum zijn.

   Artikel 51:

  1. Aan plaatsing in een trainingsgroep kunnen door de TC en de trainer voorwaarden worden verbonden, zoals het bezoeken van trainingen, teambijeenkomsten, enz.
  2. De voorwaarden van de TC en de trainer dienen voor de aanvang van de veld- en zaalcompetitie te worden bekent gemaakt.
 • Artikel 52:

  Elk lid dient bij toetreding tot de vereniging een exemplaar van dit reglement aan te schaffen, tegen betaling van een daarvoor vastgestelde prijs.

  Artikel 53:

  Besluiten tot wijziging van dit reglement kunnen slechts worden genomen op de AV. Eventuele veranderingen dienen door de secretaris schriftelijk ter kennis van alle leden te worden gebracht.

  Artikel 54:

  1. De vereniging is ontbonden als twee-derde van de geldig uitgebrachte stemmen daarvoor wordt uitgebracht op een daartoe speciaal belegde AV, waarin tenminste twee-derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, echter met dien verstande, dat van ontbinding geen sprake kan zijn, zolang op die vergadering tenminste vijftien leden haar instandhouding verlangen.
  2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

  Artikel 55:

  In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

  Artikel 56:

  Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 1975.